परीक्षा

विविध स्पर्धा परीक्षा झालेले नमुना पेपर्स

आपल्या मोबाईल वरती सुरु होतील हव्या असलेल्या बटनावर क्लिक करा .

तसेच काही पेपर आपल्याल्या पैसे भरून उपलब्ध होतील .याची नोद घ्यावी.

Talathi Test
तलाठी सराव पेपर

Police Bharti Test
पोलीस भरती सराव 

मागील प्रश्नपत्रिका PDF स्वरुपात आहेत
Maharashtra Talathi Recruitment Previous Year Question Paper and Answer or Solution. Papers are given for downloading. Candidates can download the PDF Question Papers with Solved Answer key from link given below. All Questions Papers are given for Practice and Connivance of Candidates. Online Questions Papers can be Download Now |  Sample Papers  | Model Papers | Download Free |Mock Test Paper. The Students must follow the question papers and the patterns to get a confidence of obtaining good marks in the upcoming examination .  
मत्स्यव्यवसाय विभाग- सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वित्त विभाग- कनिष्ठ लेखापाल/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वित्त विभाग- लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
कृषी सेवक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वन विभाग-वनरक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
(BSNL) भारत संचार निगम लिमिटेड परीक्षा प्रश्नपत्रिका
(CTET) शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्रिका
 IBPS परीक्षा प्रश्नपत्रिका
(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका
महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका  
(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक परीक्षा प्रश्नपत्रिका
SSC MTS प्रश्नपत्रिका
(UPSC) केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका
तलाठी परीक्षा प्रश्नपत्रिका
Note: More Question Papers Coming Soon…. 
आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!